tel.: 74/84 242 22
e-mail: biuro@altur-walbrzych.pl
Agencja Turystyczna
Państwo
Miejscowość
Schorzenia
Udogodnienia
Dofinasowanie PFRON

1. Kto może korzystać z  turnusów rehabilitacyjnych ?

Z  turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

  1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

2. Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć:

    - odpowiedni wniosek o dofinansowanie,

    - kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

    - wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.


3. Gdzie należy złożyc wniosek o dofinansowanie  z PFRON?
 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR lub MOPS, lub MOPR.

Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.

Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera turnus rehabilitacyjny i powiadamia o tym PCPR lub MOPS, lub MOPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.
 
Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.


Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepelnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

WAŻNE DOKUMENTY

Informacja o stanie zdrowia:          Wniosek lekarza o skierowanie             Infomacja o wyborze                         Wniosek o dofinasowanie                                                       na turnus rehabilitacyjny:                    turnusu rehabilitacyjnego:                 ze środków PFRON: